Migrationsrätt

Hitta Sveriges alla företag!

Migrationsrätt avser det område inom juridik som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. I Sverige är det främst utlänningslagen som står för de regler och föreskrifter som ligger till grund inom Migrationsrätt. I utlänningslagen anges exempelvis förutsättningarna att få tidsbegränsat och permanent uppehållstillstånd eller arbetstillstånd.

Migrationsrätt innehåller flera olika delområden, där det finns olika regler och föreskrifter beroende på din nationalitet och de samarbeten vi har eller inte med landet i fråga.

EES-Medborgare

Om du är medborgare i ett av EU:s medlemsländer, Norge, Island eller Lichtenstein så skyddas du av principen om fri rörlighet för personer inom EU: Denna föreskrift menar på att personer får röra sig eller arbeta fritt i ovanstående länder så länge de inte blir en belastning för landet de befinner sig i. Detta betyder i klartext att en EES-medborgare får fri uppehållsrätt i Sverige om denne är arbetstagare, egenföretagare eller kommit till Sverige för att söka arbete.  Fri uppehållsrätt gäller även om personen i fråga har tillräckliga resurser för försörjning under vistelsen samt har en heltäckande sjukförsäkring. Planerar personen att stanna i Sverige längre än tre månader skall denne registrera sig hos Migrationsverket. Har du som EES-medborgare vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst 5 år har du permanent uppehållsrätt.

Tredjelandsmedborgare

Migrationsrätten benämner en person som inte är EES-medborgare som tredjelandsmedborgare. Tredjelandsmedborgare har rätt till uppehåll genom anknytning, alltså om denne är gift med eller sambo till någon som är bosatt i Sverige eller beviljats uppehållstillstånd. Detta avser även barn till någon som är bosatt i Sverige eller beviljats uppehållstillstånd.

Flykting

Har en person inte en anhörig i Sverige eller är EES-medborgare kan personen ändå ha rätt att uppehålla sig i landet. Detta om personen klassas som flykting eller skyddsbehövande.

Flykting klassas man som om man känner fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös uppfattning, eller till grund av sin fruktan inte vill, eller kan bo kvar i sitt hemland.

En flykting har inte rätt att välja asylland, utan tanken är att den som skall söka asyl gör det i det första land det går efter flykten.

Kurser i Migrationsrätt

Då dessa frågor blir allt mer aktuella erbjuds på många utbildningscentren kurser i migrationsrätt. Dessa kurser är tänkta att belysa de olika delar och svårigheter man kan ställas inför då du arbetet kan stöta på migrationsrätten. Då det är Migrationsverket som beslutar i dessa frågor är kurser i migrationsrätt mer inriktade på exempelvis arbetsrätten för en person som inte är svensk medborgare. Det finns även kurser i migrationsrätt som belyser de svårigheter Migrationsverket ställs inför när det exempelvis häller bevisvärdering vid åldersbedömning av asylsökande.